Buckaroo Sheriff of Texas, 1951, Michael Chapin, 1 Sheet (27x41)